VARNOST STROJEV IN NAPRAV

VARNOSTNI PREGLEDI STROJEV, ELEKTRIČNIH PRENOSNIH ORODIJ IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV

Vsak stroj, baterijski viličar, električno prenosno orodje in delovni pripomočki morajo biti najmanj enkrat na tri leta pregledani ali ustrezajo vsem predpisanim varnostnim zahtevam. V kolikor gre za fiksno priklopljene stroje se:

• pregleda ali ima stroj Izjavo o skladnosti in znak CE;
• izvedejo predpisane elektromeritve inštalacije strojev in naprav;
• pregleda inštalacijo električne opreme stroja in naprav;
• pregleda zapise o rednih vzdrževalnih pregledih;
• pregleda ali ima stroj enopolno shemo in;
ali ustreza veljavni zakonodaji in standardom.

O tem pregledu mora biti izdano tudi poročilo. V kolikor stroj nima veljavnega poročila o pregledu potem v primeru poškodbe pri delu delodajalec nosi vse stroške zdravljenja delavca in odškodninsko odgovornost.

 

 

PREGLEDI DOKUMENTACIJE O SKLADNOSTI STROJEV Z VELJAVNO ZAKONODAJO

Stroji ali varnostne komponente morajo izpolnjevati bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, ki so:

• na vsakem stroju (postroj) mora biti pritrjen znak CE;
• vsakemu stroju mora biti priložena ES izjava o skladnosti. Ta izjava pomeni, da je stroj ali varnostna komponenta skladna s pravilnikom o varnosti strojev. Napisana mora biti strojno ali ročno z velikimi tiskanimi črkami v istem jeziku, kot originalna navodila. Če ES izjava o skladnosti in navodila za uporabo in vzdrževanje niso v slovenščini mora biti strojem in varnostnim komponentam priložen prevod izjave o skladnosti in originalnih navodil v slovenski jezik. Prevod mora narediti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik ali pa oseba, ki uvaža stroje. Od te zahteve lahko odstopajo navodila za vzdrževanje, ki jih uporablja strokovno osebje zaposleno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem zastopniku in so lahko napisana samo v enem od uradnih jezikov evropske unije, ki ga to osebje razume.

 

Vsebina izjave o skladnosti za stroj ali varnostno komponento:

• ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika (trgovsko ime in popoln naslov, pooblaščeni zastopniki morajo navesti tudi trgovsko ime in naslov proizvajalca;
• opis stroja (izvedba, tip, serijska številka, itd);
• vse ustrezne določbe, ki jih stroji izpolnjujejo;
• podatke o osebi, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika.

VZDRŽEVANJE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNE OPREME STROJEV, POSTROJEV IN NAPRAV

Redno vzdrževanje inštalacije in električne opreme strojev, postrojev in naprav lahko odločilno vpliva na zanesljivost, varno uporabo in kvalitetno obratovanje. Zato je treba že v fazi projektiranja določiti pogostost periodičnih pregledov, meritev, revizij in odpravo pomanjkljivosti za čas obratovalnega obdobja postrojev, naprav in opreme.

Osnovna vzdrževalna dela v sistemu vzdrževanja so: pregled, meritev, diagnostika, revizija, odprava pomanjkljivosti in okvar, pri čemer sta pregled in izdelava elektromeritev temeljna vzdrževalna dela, ki jih je potrebno opraviti s predpisi, periodiko in navodili proizvajalca.

Preglede, meritve in preizkuse je potrebno opraviti na inštalaciji ter električni opremi naprav in postrojev:

• pred zagonom,
• ob spremembi vzdrževanja, večjega posega v napravo, spremembi lokacije, spremembi načina priključitve na električno omrežje…,
• v določenih časovnih rokih, katerih periodiko zahteva proizvajalec in tehnični predpisi.

Preglede in preizkuse lahko izvaja strokovna oseba elektro stroke.

Pošljite povpraševanje

15 + 11 =

G-var
Gregor Gartner s.p.
Zgornja Luša 25
4227 Selca

031 666 426
04 510 38 99
gregor@g-var.si

0