Določa jih Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS št.89/99, 39/05). 

V nadaljevanju navajam nekaj pomembnejših zahtev, ki jih določa omenjeni pravilnik:

Podjetje mora delovna mesta urediti tako, da ni ogrožena varnost in zdravje delavcev pri delu. Z ustrezno organizacijo dela je potrebno preprečiti ali omejiti tveganja, ki lahko nastopijo na delovnih mestih in predvideti ukrepe za izredne okoliščine, ki se lahko pojavijo.

V delovnih prostorih mora biti vedno dovolj svežega zraka, glede na delovne postopke in fizične obremenitve delavcev pri delu. Prezračevanje je lahko naravno ali umetno.

Zagotoviti je potrebno, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer se upošteva kriterije za delo v mrazu. 

Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 28 °C. Izjema so takoimenovani vroči prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže 28 °C, vendar je potrebno v tem primeru zagotoviti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi prostori ne presega 20 °C.

Električne inštalacije morajo biti izvedene tako, da ne povzročajo tveganj za nastanek požara ali eksplozije. Električni vtikači, vtičnice ter ostala električna napeljava mora biti nepoškodovana.

Zahteve za osvetljenost posameznega delovnega mesta so odvisne od zahtevnosti dela. Za bolj zahtevna delovna mesta, kot so delo z računalnikom, delo v laboratorijih, na obdelovalnih strojih naj bo osvetljenost 500 lx, za manj zahtevna delovna mesta pa od 200- 300 lx.  Pri tem svetlobna telesa ne smejo povzročati bleščanja.

Podjetje mora zagotoviti, da so delovni prostori podnevi praviloma osvetljeni z naravno svetlobo. Poleg tega pa morajo biti delovni prostori opremljeni tudi z umetno razsvetljavo.

Pri mešani razsvetljavi (naravna, umetna) mora biti umetna razsvetljava za en razred višja od naravne. Barvna temperatura umetne razsvetljave mora čim bolj prilagojena naravni.

Podjetje mora zagotoviti, da so delovni prostori za primer izpada umetne razsvetljave opremljeni z zasilno razsvetljavo, če bi bila zaradi izpada el. energije ogrožena varnost in zdravje delavcev v takšnih prostorih. Osvetlitev, ki jo daje zasilna razsvetljava mora biti najmanj 1 lx.

Gasilne aparate je potrebno namestiti na vidnih in dostopnih mestih v bližini delovnih mest, tako da so varni pred poškodbami in vremenskimi vplivi. Nameščeni naj bodo v višini 80-120 cm od tal ( glede na glavo ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje) in ustrezno označeni. 

Transportne poti morajo biti široke najmanj 1,80 m oziroma 0,80 m širše od transportnih sredstev oziroma od materiala in izdelkov, ki se prevažajo po njih.

Zasilni izhodi in poti do njih morajo biti vedno prosti. Vrata zasilnih izhodov se morajo odpirati navzven in ne smejo biti v primeru izrednih razmer blokirana.

Evakuacijske poti in izhode mora delodajalec označiti s predpisanimi znaki ter opremiti z zasilno razsvetljavo za primer izpada napajanja stalne razsvetljave.

Stopnišča z 5 in več stopnicami morajo biti vsaj na eni strani ograjena z varnostno ograjo. Stopnišča z 10 in več stopnicami morajo imeti na obeh straneh varnostno ograjo. Ograje stopnišča morajo biti vsaj 1 m visoke.

Prostor za prvo pomoč mora biti vidno označen, dovolj velik ter opremljen z opremo za prvo pomoč in nosili.

0