Promocija zdravja v delovnem okolju pomeni, da zaposlene naučimo skrbeti za svoje zdravje in varnost. Zdravje in varnost jim morata postati najvišja vrednota v življenju.

Ali ste vedeli, da vsak evro, ki je vložen v promocijo zdravja delavcev podjetju prinaša od 2,5- 4,8 evra ekonomske koristi.

Promocija zdravja v delovnem okolju pa je tudi obveznost delodajalca, ki mu jo nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.l.RS št.:43/2011) Z globo od 2.000 do 40.000 EUR se kaznuje za prekršek delodajalec, ki ne pripravi ustreznega programa promocije zdravja. 

PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA pa ni subvencioniranje popoldanskih športnih aktivnosti delavcev, ampak mora  biti usmerjen v neko skupino delavcev, ki kažejo negativno zdravstveno stanje. 

Negativno zdravstveno stanje pomeni, da imamo v podjetju npr. veliko bolniškega staleža  poškodb pri delu, poškodb izven dela ter takšnih in drugačnih bolezni delavcev, fluktuacije, invalidnosti ipd. 

Bistvo promocije zdravja v delovnem okolju je, da ugotovimo SPECIFIČNI ZDRAVSTVENI PROBLEM DELAVCEV, zaradi katerega delavci odhajajo v bolniški stalež, GA ANALIZIRAMO in v končni fazi tudi ODPRAVIMO.

NA PRIMER: delavci v vašem podjetju zelo pogosto odhajajo v bolniški stalež. Odstotek bolniškega staleža znaša preko 6 odstotkov. Ker je bolniški stalež zelo visok in za podjetje predstavlja visoke stroške, ga želimo znižati na 3 odstotke. In to bomo dosegli z ustreznim programom promocije zdravja.

Bistvo programa promocije zdravja mora biti PREVENTIVA. Delavce je potrebno naučiti, kako učinkovito obvladovati tveganja za zdravje in varnost na delovnem mestu in v domačem okolju. Cilj pa mora biti izboljšati njihovo zdravje. 

In sedaj bistveno vprašanje: KAJ PODJETJU PRINAŠA DOBER PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA:

  • Znižanje bolniškega staleža,
  • izboljšanje počutja zaposlenih,
  • večje zadovoljstvo pri opravljanju dela,
  • manjše število okvar zdravja,
  • znižanje števila poškodb pri delu,
  • znižanje števila poškodb izven dela,
  • manj fluktuacije delavcev,
  • nižji odstotek invalidnosti
  • in nenazadnje izboljšanje zdravja zaposlenih. 

EKONOMSKO TO POMENI VEČJO PRODUKTIVNOST, VIŠJI DOBIČEK IN VEČJI UGLED PODJETJA.

0