V zadnjem prispevku smo si pogledali kaj pomeni ocenjevanje tveganj na delovnih mestih. Sedaj pa si poglejmo še kaj pomeni Izjava o varnosti.

Izjava o varnosti je listina, ki jo je dolžna pripraviti in podpisati  odgovorna delodajalca, kot je direktor podjetja ali predsednik uprave podjetja. S to listino pisno izjavi, da bo izvajal vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev.

Naloge delodajalca so določene z  Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 ( Ur.l.RS št.:43/2011). V nadaljevanju navajam nekaj pomembnejših nalog delodajalca: 

  • pisno je dolžan oceniti nevarnosti oziroma tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni pri delu;
  • delavce je dolžan ustrezno obveščati in usposabljati o zakonodaji, ki se nanaša na varnost in zdravje pri delu ter o nevarnostih in varnostnih ukrepih na delovnih mestih; 
  • delavcem je dolžan zagotoviti ustrezno osebno varovalno opremo;
  • delo je dolžan prilagajati posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine.
  • Posebno skrb mora nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ter pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, ki so jim ti delavci izpostavljeni pri delu.
  • Sprejeti ukrepe za zagotavljanje prve pomoči, varstva pred požarom in evakuacije.

.

0