Stres na delovnem mestu povzročajo prevelike zahteve in izpostavljenost dejavnikom stresa. 

Pogostejši dejavniki stresa na delovnem mestu so:

 • služba je nezanesljiva, delavci nimajo stalnega delovnega mesta, so zaposleni za določen čas;
 • premalo časa oziroma preveč dela, da bi delavci dokončali svoje delovne naloge- prekratki roki,
 • delavci imajo veliko odgovornosti, pooblastil oziroma pristojnosti pri odločanju pa malo;
 • opis delovnih nalog je nejasen, pristojnosti so neopredeljene;
 • v podjetju ni ustrezne komunikacije- nadrejeni, sodelavci ali podrejeni ne sodelujejo med seboj;
 • delavci nimajo možnosti, da bi pokazali svoja znanja in sposobnosti;
 • delo ni spodbudno, delavcev ne zadovoljuje, delavci ne čutijo nobene spodbude v smislu razvoja njih samih ali podjetja;
 • za dobro opravljeno delo ni priznanja, niti nagrade;
 • ni možnosti pritožbe;
 • delavci delajo v neugodnih (hrup, vročina) in nevarnih (visoka stopnja tveganja za nastanek poškodb) delovnih pogojih;
 • manjša napaka ali trenuten upad pozornosti na delovnem mestu s strani delavca ima lahko resne ali celo usodne posledice.

Kaj lahko naredi podjetje, da zmanjša stres zaposlenih na delovnem mestu:

 • na voljo mora biti dovolj časa, da delavci lahko opravijo svoje delovne naloge;
 • podjetje mora skrbeti za stalno strokovno izpopolnjevanje delavcev ter jim nuditi možnost dodatnega izobraževanja za njihovo osebnostno rast; 
 • delavci morajo jasno vedeti, kakšne so njihove naloge in pristojnosti;
 • delavci morajo imeti možnost podajanja pritožb, ki so nato hitro obravnavane;
 • delavci morajo biti za dobro delo nagrajeni;
 •  cilji in vrednote podjetja morajo biti jasni in v bistvenih točkah ustrezati ciljem in vrednotam delavcev;
 • na delovnem mestu mora biti poskrbljeno za varnost in zdravje pri delu;
 • na vseh ravneh v podjetju poteka komunikacija, delavci med seboj sodelujejo in se dopolnjujejo.

Vir: –  Univerzitetni rehabilitacijski  Inštitut RS.Kako do boljšega počutja na delovnem mestu.

            mestih (2012).

0